Đ i   T ì m   D ấ u  T í c h

Cung điện Đan Dương

丹 陽 宮 殿

Sơn Lăng của Hoàng đế Quang Trung

(Tái bản)

 

 

NHÀ XUẤT BẢN

       Huế - 2014          

 

 

Lời nói đầu tái bản lần thứ nhất

Sau ngày công trình Đi tìm dấu tích Cung điện Đan Dương - sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung do Nxb Thuận Hóa ấn hành (2007), tôi vẫn tiếp tục công việc nghiên cứu đề tài nầy bằng các cuộc trả lời phỏng vấn, tổ chức trưng bày, tổ chức triển lãm, tham gia các hội thảo khoa học. Xin dẫn chứng một số việc cụ thể sau đây:

Đã xác định được địa điểm Cung điện Đan Dương - sơn lăng của Hoàng đế  Quang Trung” (Trả lời phỏng vấn báo Đại Biểu Nhân Dân của Quốc hội)

Đi tìm dấu tích Cung điện Đan Dương-sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung”- phấn đấu “giải mã” một bí mật quan trọng vào bậc nhất lịch sử Việt Nam”. (Trả lời Nhà văn – nhà báo Vĩnh Quyền báo Lao Động);

Báo cáo chuyên đề “Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương – sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung” với lãnh đạo và các nhà nghiên cứu, trí thức Thành phố Huế. (Đầu năm 1007)

Trang tiếp theo 
Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia