Dương Xuân Cương (Gò Dương Xuân)

Phủ Dương Xuân to lớn và quan trọng đối với các chúa Nguyễn chỉ sau Đô thành Phú Xuân mà thôi. Thế nhưng trong Đại Nam Nhất Thống Chí đời Tự Đức cũng như đời Duy Tân đều...

Quân Trịnh đánh Phú Xuân qua Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

Tháng 12, sau khi đã vào Trấn Ninh, nhân đấy Ngũ Phúc tiến quân đóng ở xã Hồ Xá, làm tờ hịch kể tội trạng Phúc Loan lấn quyền, bưng bít người trên, và nói: việc hành quân này...

Thạch Liêm

Thạch Liêm hòa thượng, hiệu Đại Sán Hán ông thị, quê ở Tích Tây nhà Thanh, người rộng nhã tốt đẹp. Những nghề thiên văn tinh tượng; luật lịch, bói toán, địa lý, xem số, viết...

Nguyễn Huệ giải phong Phú Xuân qua Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

“Tháng 5, mùa hạ. Nguyễn Văn Huệ đem quân vào cướp phá. Đồn tướng Hoàng Nghĩa Hồ, phó tướng Hoàng Đình Thể Chb. XLVI,15, tỳ tướng Vũ Tá Kiên và đốc thị Nguyễn Trọng...

"Cung điện Đan Dương là sơn lăng phụng chứa bảo y tiên hoàng ta" Nguyên chú bài thơ Cảm Hoài của Ngô Thì Nhậm

Nguyên chú bài thơ Hoài Cảm của Đại thần Ngô Thì Nhậm thời Quang Trung là một tư liệu lịch sử vô giá. Nguyên chú nầy cho biết chính xác lăng mộ vua Quang Trung được táng ngay trong...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia