Thạch Liêm

Thạch Liêm hòa thượng, hiệu Đại Sán Hán ông thị, quê ở Tích Tây nhà Thanh, người rộng nhã tốt đẹp. Những nghề thiên văn tinh tượng; luật lịch, bói toán, địa lý, xem số, viết chữ triện chữ lệ, vẽ tranh, truyền thần cái gì cũng biết. Lại giỏi làm thơ Lúc cuối nhà Minh, người Thanh vào làm vua Trung Quốc, Liêm giữ nghĩa, không chịu làm tôi nhà Thanh, bèn lạy từ mẹ già, róc tóc đi tu chống gạy tích (thiếc) đi chơi nhữung sơn thủy danh thắng, chân đi gần khắp. Anh tông hoàng đế nghe nói Liêm học đủ đạo Phật, bèn sai Tạ Nguyên Thiều đi sang Quảng Đông đón cao tăng. Liêm mừng, liền cùng Nguyên Thiều vượt biển sang Nam. Đã đến nơi, chúa cho Liêm ở chùa Thiên Mụ. Đời Hiển tông, hoàng đế thường mời vào nói chuyện đạo Phật. Chúa yêu quí vì là người học tinh và rộng. Liêm khéo can ngăn từ lúc việc chưa xảy ra, cũng có bổ ích.

Trước đấy, nhà dân ngoài  đô thành phát hoả. Liêm can rằng: “Đêm tối chúa sao lại khinh suất như thế. Rồng trắng mặc lốt cá, bị người đánh cá bắn chết, cố nhân đã răn rồi, xin chúa lưu ý.” Chúa cho là phải. Từ đấy chúa không đi đêm nữa.

Ở được mấy năm, Liêm xin về Quảng Đông. Chúa tặng tiễn rất hậu. Lại cho gỗ quí đem về làm chùa Trường Thọ. Từ đấy không sang nữa. Sau nhân thuyền buôn sang Nam, Liêm làm bài thơ tứ tuyệt, tự tình cung tiến và có lời dẫn, đại lược nói: Một sông bay khói, đường cắt tầng mây, tám độ chải  xuân, tóc phơ như tuyết, đếm kỳ hạ[1] nhân gian, nhớ nhân duyên cõi biển.

Xa tưởng chiếu bồ trên ngọc điện, đã chứng tin tức núi Hoàng Mai[2]. Nay nhân lá thuyền sang sông rộng, bày tỏ tấm lòng rút (?) đất xa. Trăng theo nước trào, đưa tin, từ xa đến Thơ tặng ngoài cõi, tiếc không nói được dài.

                             THƠ RẰNG:

Phiên âm:    Đông phong tân lãng mãn giang tần.

                   Tưởng kiến hồ sơn vũ lộ tân.

                   Tự thị dương hòa qui thảo mộc

                   Thái bình nhân túy hải thiên xuân.

Dịch nghĩa: Gió đông sách mới, sông hoa tươi.

                   Mưa móc hồ sơn khắp mọi nơi.

                   Dương hòa đầm ấm cho cây cỏ.

                   Người thái bình say xuân biển trời.

          Còn các bài khác ở biên nguyên tập. Liêm trước tác có tập Ly lục đường thi, và tập Hải ngoại kỷ sự lưu hành ở đời. Khoảng năm Minh Mạng, Trương Hảo Hợp được phái đi Quảng Đông, đến chơi chùa, sư chùa ấy còn nói sự tích sư Thạch Liêm.

(QSQTN, Đại Nam Liệt Truyện tiền biên,bản dịch Viện Sử học, (Tập I), Nxb Thuận Hoá, Huế - 1993, tr, 193-195)

Nguyên văn:

Trích: Thạch Liêm, Đai Nam Liệt Truyện sơ tập, Q.6, tr. 24 a và tr.24b. (Tài liệu của NĐX)

 

         

 


[1] Kỳ hạ: Lệ các sư mỗi năm đến mùa hạ, họp từng sơn môn lại, trì giới hạnh kinh kệ gọi là kỳ hạ, mỗi lăm gọi là một hạ.

[2] Núi Hoàng Mai ở huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, Thiền tông thứ 6 là Hoàng Ân tu ở chùa núi Hoàng Mai cho nên Thiền tông thứ 6 gọi là Thiền tông Hoàng Mai. ,

 

Các bài viết khác:
Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia