Tờ Hịch của Quang Trung

(Hịch của vua Nam Kỳ Thượng và Bắc Kỳ gởi quan lại, tướng sĩ và thần dân hai phủ Quảng Ngãi và Quy Nhơn (a) (Trích từ Nouvelles des Missions Étrangères de 1802, người dịch (từ chữ...

Tài dùng người của Quang Trung

Sự phát triển và mở rộng của phong trào Tây Sơn cũng đồng thời là quá trình xây dựng chính quyền, củng cố đất nước, đi từ địa phương đến phần lớn lãnh thổ. Trước yêu...

Chiếu lên ngôi

Nước Việt ta từ Đinh, Lê, Lý, Trần dựng nước đến nay bậc thánh minh dấy lên chẳng phải một họ. Nhưng phế, hưng, dài, ngắn, vận mệnh trời cho, chẳng phải sức người làm...

Nguyễn Huệ giải phóng Phú Xuân trong tay ba vạn quân Trịnh qua "Lịch Triều Tạp Kỷ" của Ngô Cao Lãng

Tháng 4, mùa hạ. Nhạc sai em là Nguyễn Văn Huệ (sau đổi là Quang Bình) làm tiết chế thủy bộ chư quân thượng tướng công, rể là Vũ Văn Nhậm, Tả quân đô đốc, hàng thần là Nguyễn...

Bản sao sáu bức tranh quý Bình Định An Nam chiến đồ(*)

Mặc dù tư liệu, di tích có liên quan đến Phong trào Tây Sơn đã bị các vua đầu Triều Nguyễn xoá sạch, nhưng trong tâm trí các nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài nước cho đến nay...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia